Общи условия

Последно обновяване: 7 август 2018.

I. Въведение

Добре дошли в https://www.mokeez.com ("Уеб сайтът" или "Интернет страницата"), който се управлява от "Галаксиматик" ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате с настоящите условия за общo ползване на уеб сайта, а също така и с политиката за поверителност, която е достъпна на https://www.mokeez.com/bg/privacypolicy.html и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на вашите лични данни.

Моля да прочетете тези общи условия и политиката за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: contact@mokeez.com. Aко не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия и политиката за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. Цели и обхват на общите условия

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между "Галаксиматик" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204363307, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Оборище, ул."Московска" No 21Б, ет.3, телефон: 00359 879 800 514, електронна поща: contact@mokeez.com. и интернет страница: http://mokeez.com, представлявано от управителя Лена Маринова, наричано по-долу за краткост "Доставчик", и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу "Ползватели" във връзка с използване на интернет страницата и услугите, предоставени от Доставчика и обявени на нея. Πoлзвaтeлят дeĸлapиpa, чe не е пoтpeбитeл пo cмиcълa нa пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

По смисъла на настоящите Общи условия:

 • Доставчик е "Галаксиматик" ЕООД.
 • Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта https://www.mokeez.com, а също така и лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт и лицето посочено като заявител в онлайн Заявката за предоставяне на услугата.
 • Заявка за предоставяне на услуга е онлайн форма, която е достъпна на уеб сайта на Доставчика https://www.mokeez.com за заявяване на предлаганите от Доставчика услуги.
 • Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя услуга.

Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията за подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма; изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителнсот; разрешаване на спорове.

III. Данни на Доставчика

 • Наименование на Доставчика: "Галаксиматик" ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул."Московска" No 21Б, ет.3
 • Данни за кореспонденция:: гр. София 1000, район Оборище, ул."Московска" No 21Б, ет.3 telephone: +359 879 800 514; електронна поща: contact@mokeez.com.
 • Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
  • "Галаксиматик" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204363307 .
  • "Галаксиматик" ЕООД е регистрирано по ДДС по Закона за данък върху добавената стойност.

IV. Предмет на настоящите общи условия

1.1. Доставчикът е създал уеб сайта https://www.mokeez.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите услуги. Доставчикът предоставя както безплатни, така и платени услуги. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги.

1.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата и Услугите, които са обявени на интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

V. Характеристики на уеб сайта

2. Уеб сайтът не представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някоя от предлаганите на уеб сайта услуги.

Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Отговори на Често задавани въпроси;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

VI. Подаване на заявка за предоставяне на услуга и сключване на индивидуален договор

3.1. използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Ползвателя услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо да бъде сключен индивидуален договор между Доставчика и Ползвателя.

3.2. За сключване на индивидуален договор е необходимо:

3.2.1. Ползвателят да попълни и подаде Заявката за предоставяне на услуга. В Заявката се попълват единствено име, адрес на електронна поща и телефонен номер. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя във връзка с изпращане на индиввидуален договор. С попълването на формата и натискане на бутона "e;Заяви"e; Ползвателят декларива, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

3.2.2. Доставчикът да е получил Заявката и изпратил индивидуален договор на посочения адрес на електронна поща. В индивидуалния договор се съдържат всички условия, при които се предоставя избраната услуга.

3.2.3. Доставчикът и Ползвателят да подпишат индивидуалния договор.

3.3. Технически стъпки за сключване на договора:

3.3.1 Попълването на формата не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на Заявката и натискане на бутона "e;Заяви"e;, Доставчикът потвърждава получаването на Заявката чрез изпращането на индивидуален договор, в който се съдържат всички условия, при които се предоставя избраната услуга, във форма, която позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената услуга, той е задължен да сключи договора, който ще му бъде изпратен по елетронна поща. С приемантето на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя услуга.

3.3.2 Запитвания за услуги, които не са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от дружеството услуги могат да бъдат изпращани посредством използването на контантната форма на уеб сайта, намираща се на: https://www.mokeez.com/contact.html, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, телефонен номер, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона "e;Изпрати"e; Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона "e;Изпрати"e;, Доставчикът потвърждава получаването на мейла чрез изпращането на съобщение на посочената от Ползвателя електронна поща. Доставчикът отговаря на направеното запитване в срок от 48 часа.

VII. Цени и начин на плащане

4. Срещу всяка услуга, която е представена на уеб сайта, е посочена подробна информация за това какво включва услугата и нейната крайна цена, като някои от услугите, които предоставя Доставчикът се предлагат безплатно. Освен това, за някои услуги, които се предлагат от Доставчика не е обявена цена, заради спецификите на съответните услуги, поради което, за всеки конкретен случай, в зависимост от обема на работа, се изготвя индивидуална оферта. Плащанията на извършените от Доставчика услуги може да бъдат направени по един от следните три начина:

 • по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика;
 • чрез кредитна или дебитна карта през системата на PayPal;
 • чрез системата PayPal.Me.

VIII. Освобождаване от отговорност

5.1. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Посетителите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт.

5.2. Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите услуги или да преустанови предлагането на някои от предлаганите услуги.

5.3. Ползвателят освобождава от отговорност Доставчика, без значение от настъпилите загуби, направените разходи, причинените вреди, исковете предявени от трети страни, свързани с използването на уеб сайта, нарушение на настоящите Общи условия, а също така и със заявените от Ползвателя услуги. Ползвателят освобождава от отговорност Доставчика, без значение от настъпилите загуби, направените разходи, причинените вреди, исковете предявени от трети страни, свързани с извършените промени в предлаганите услуги или с преустановяване предлагането на предлаганите услуги.

IX. Връзки към сайтове на трети страни

6. Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни ("Сайтове на трети страни"). Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове, включително и за вреди причинени от използването на сайтовете на третите страни.

X. Права на интеектуална собственост. Ограничения при ползване

7.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

7.2. Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка MOKEEZ.

7.3. Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

7.4. Използването на тази информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, създаване на производни от защитените произведения, възпроизвеждане, разпространение, публикуване, препредаване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XI. Заключителни разпоредби

8.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени на посочените по-долу адреси на електронна поща:

За Ползвателя: адресът на електронната си поща, посочен в Заявката;

За Доставчика: contact@mokeez.com

Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

8.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

8.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

8.4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

8.5. При пpoтивopeчиe мeждy тeзи Oбщи ycлoвия и yгoвopĸи в индивидуалния дoгoвop мeждy Дocтaвчиĸa и Πoлзвaтeля, ĸлayзитe нa индивидуалния дoгoвop се прилагат с предимство.

8.6. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.  

8.7. Настоящите Общи условия са приети на 26 септември 2017 и влизат в сила за всички Ползватели на 27 септември 2017.

8.8. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: contact@mokeez.com.